Postup pri objednávaní
  • Zadajte rozmery pneumatiky a jej rýchlostný index (vo Vašom technickom preukaze sú síce uvedené hranice pneumatík prípustných pre Vaše vozidlo, je však možné, že sa v priebehu èasu zmenili. Preto sa pre istotu pozrite na pneumatiky, ktoré sú už na Vašom vozidle namontované). Kliknite na požadaný druh pneumatík – napr. zimné alebo letné – a vyberte si požadovanú cenovú kategóriu alebo zvo¾te prednastavený odkaz „Odporúèame Vám ako najlepšie“, potom od nás obdržíte najvýhodnejšiu ponuku. Pri procese objednávania vychádzame zo základného poètu štyroch pneumatík. Ak by ste chceli objedna menší poèet pneumatík, musí by táto požiadavka oznaèená. Preto kliknite na odkaz "Vyh¾ada pneumatiky".
  • Uvidíte zoznam navrhnutých pneumatík vrátane cien. Pod odkazom „Detaily“ nájdete dodatoèné informácie a fotku produktu. Úplne dole môžete kliknú na odkaz "Vyh¾ada ïalšie pneumatiky". Pri každej pneumatike máte možnos zaznamena si ju alebo ju ihneï objedna.
  • Teraz sa nachádzate na stránke, na ktorej je zobrazený zoznam Vami vybraných pneumatík. Tu obdržíte ešte nieko¾ko informácií k nákupu. K procesu objednania sa dá dosta kódovanou alebo nekódovanou cestou.
  1. Ešte raz uvidíte Vašu konkrétnu objednávku. Prednastavené je zasielanie na území Slovenska. Nezabudnite oznaèi, že ste si preèítali a akceptovali Všeobecné obchodné podmienky, inak nemôžete prejs k ïalšiemu kroku.
  2. Ïalej zadáte Vaše osobné údaje ako meno a adresu. Ak ste èlenom ADAC a zadáte tu Vaše èlenské èíslo, obdržíte dodatoène z¾avu 3%. Skôr ako prejdete ku kroku 3, zadajte prosím adresu prijímate¾a. Tu Delticom ponúka širokú sie servisných partnerov.
  3. Tu si ešte raz môžete skontrolova Vaše osobné údaje. Okrem toho tiež zadáte spôsob platby: vrubopisom (Nemecko, Rakúsko), prevodom na úèet, šekom, v hotovosti (Hannover) alebo kreditnou kartou (Mastercard/Eurocard, Visa, American Express, Diners Club).
  4. Každým krokom sa formulár rozširuje. Okrem Vašej objednávky, osobných údajov a zvoleného spôsobu platby, existuje taktiež možnos 7 dní na rozmyslenie. Ak zaškrtnete toto políèko, zdržíme Vašu objednávku o 7 dní. V tejto dobe môžete Vašu objednávku kedyko¾vek zruši. Je tu taktiež miesto pre poznámky – chválime Vašu kritiku. Na tomto mieste tiež upozoròujeme na možnos vrátenia tovaru až do 30 dní – zákon predpisuje 14 dní. Nakoniec potvrdíte objednávku Vašim menom a tak vlastne "podpíšete" kúpnu zmluvu. 
  5. V bode 5 uvidíte Vašu objednávku v preh¾ade. Akonáhle ju odošlete, obdržíte prostredníctvom e-mailu ku kontrole a ako doklad potvrdenia Vašej objednávky so všetkými údajmi. Akonáhle pneumatiky opustia sklad – pokia¾ nedôjde k akýmko¾vek problémom, tak asi o 1 až 2 dni po obdržaní objednávky – obdržíte úèet, ktorý súèasne slúži ako potvdenie objednávky. Potom by už malo dôjs k dohodnutiu termínu montáže u Vášho servisného partnera.                               Na záver by sme Vás chceli poprosi o (dobrovo¾né!) zodpovedanie nieko¾kých otázok, aby sme mohli zlepši naše služby.
Ak by ste zistili, že sa vo Vašich údajoch objavila chyba, máte dve možnosti, ako ju opravi:
  1. Na adrese www.reifenbestellung.de môžete po zadaní e-mailovej adresy a Vášho hesla (oboje zadávate v priebehu objednávky) sami opravi Vaše údaje. 
  2. Pošlite e-mail na pneumatikypriamo@delti.com a napíšte, èo by ste si prial/-a zmeni.
x