Stav objednávky x
Odhlásiť sa

1233 456 3981233 456 398

Určenie veľkosti pneumatík pre Vaše vozidlo
Označenie na boku pneumatiky

Na bočnej stene pneumatiky nájdete rôzne kódy a značky. Jednou z nich je veľkosť pneumatiky.

Veľkosť pneumatiky

Veľkosť pneumatiky sa skladá z viacerých čísel a písmen. Napríklad veľkosť pneumatiky 185/60 R 14 82 H podáva tieto informácie:

185 Šírka pneumatiky v milimetroch
60 Pomer nominálnej výšky pneumatiky k nominálnej šírke v percentách=profil pneumatiky v % šírky
R Typ konštrukcie kostry ("R" radiálna, "D" diagonálna, "B" bias belted)
14 Nominálny priemer príslušného disku v palcoch
82 Hmotnostný index
H Rýchlostný index

To sú všetky informácie potrebné k objednaniu pneumatík. Ak  sa chcete dozvedieť viac, čítajte ďalej...

Profil pneumatiky

Profil pneumatiky je pomer šírky pneumatiky k jej výške. Pneumatiky série 60 sú teda také, ktorých výška sa rovná 60% ich šírky.

Rýchlostný index

Každá pneumatika obsahuje symbol označujúci maximálnu rýchlosť, pre ktorú sú pneumatiky navrhnuté. Nasledujúca tabuľka ukazuje, aká rýchlosť prislúcha danému indexu.

rýchlostný index

maximálna rýchlosť  (km/h)


mph
N 140 87
P 150 93
Q 160 99
R 170 106
S 180 112
T 190 118
H 210 130
V 240 149
W 270 168
Y 300 186
ZR 240 149
Hmotnostný index

Hmotnostný index nájdete na bočnej strane pneumatiky. Ten určuje maximálne zaťaženie pneumatiky pri maximálnej rýchlosti.

Hmotnostný index kg Li kg
65 290 94 670
66 300 95 690
67 307 96 710
68 315 97 730
69 325 98 750
70 335 99 775
71 345 100 800
72 355 101 825
73 365 102 850
74 375 103 875
75 387 104 900
76 400 105 925
77 412 106 950
78 425 107 975
79 237 108 1000
80 450 109 1030
81 462 110 1060
82 475 111 1090
83 487 112 1120
84 500 113 1150
85 515 114 1180
86 530 115 1215
87 545 116 1250
88 560 117 1285
89 580 118 1320
90 600 119 1360
91 615  
92 630  
93 650
Vek pneumatiky

Pneumatiky obsahujú trojčíselný kód na bočnej stene, určujúci mesiac a rok výroby. Napríklad 129 znamená, že pneumatika bola vyrobená v decembri 1999.

Ďalšie označenia

M+S - určuje pneumatiky so zimným vzorom

DOT kódy - označenie, ktoré vydáva americký dopravný úrad a poskytuje informáciu o závode kde bola pneumatika vyrobená a o jej prevedení, posledné tri čísla sú vyhradené pre vyznačenie týždňa a roku výroby. Príklad:  DOT DVDE MTA 129

Homologizácia E - Pneumatiky určené k predaju v Európe musia mať označenie homologizácie E v súlade s  ECE Reg 30 - eg E4 027550

Tlak v pneumatikách

Hlavnou funkciou pneumatiky je chrániť náklad vozidla a preto je dôležité mať v pneumatike správny tlak. Prehustenie spôsobuje rýchle opotrebovanie pneumatiky, podhustenie poškodzuje jej konštrukciu a môže zapríčiniť nehodu.
Nesprávny tlak v pneumatike rapídne znižuje jej výkonnosť. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov urdžujte v pneumatikách taký tlak, aký je doporučený výrobcom vozidla alebo výrobcom pneumatiky.

Vyváženie kolies
Hlavnou príčinou rapídneho opotrebovania pneumatík je nesprávne vyváženie kolies. Nadmerný hluk, vibrácie a chvenie v zákrutách je znamenie, že vyváženie kolies nie je v poriadku.
A nakoniec, právo ...

 (1) Pneumatiky musia byť pre každý typ vozidla použité tak, aby ich konštrukcia, prevedenie, rozmery a hustenie zodpovedali podmienkam prevádzky, predovšetkým najväčšia povolená hmotnosť vozidla (povoleným zaťažením pripadajúcim na nápravy) a jeho najvyššia konštrukčná rýchlosť (rýchlostná kategória pneumatík musí byť zhodná alebo vyššia ako je najvyššia konštrukčná rýchlosť vozidla).

(2) V prípade použitia zimných pneumatík (M+S) s nižšou kategóriou rýchlosti ako je najvyššia konstrukčná rýchlosť vozidla, je nutné na túto skutočnosť upozorniť dodatočným označením formou nálepky, ktorá musí byť v zornom poli vodiča. Údaj na nálepke stanovuje najvyššiu prípustnú rýchlosť vozidla s namontovanými zimnými pneumatikami, ktorá nesmie byť pri prevádzke vozidla prekročená.

(3) Na vozidle, ak pri schválení technickej spôsobilosti typu nie je stanovené inak, smú byť používané len pneumatiky určené pre daný typ vozidla výrobcom vozidla a výrobcom pneumatík. Nosnosť pneumatík nesmie byť nižšia ako povolené zaťaženie pripadajúce na koleso (nápravu) vozidla. Ako náhradné koleso s pneumatikou môže byť použité pre núdzový dojazd kolesa s pneumatikou iné alebo zvláštné konštrukcie alebo iného rozmeru, určeného pre tento účel výrobcom vozidla a výrobcom pneumatík. Tieto kolesá musia byť homologované podľa predpisu EHK č. 64 alebo smernice 92/23/EHS.

(4) Pneumatiky musí prevádzkovateľ vozidla udržiavať vždy riadne nahustené na tlak predpísaný výrobcom vozidla. Hustenie predpísané výrobcom pneumatík nesmie byť prekročené. Pri dvojitej montáži kolies musia byť ventily usporiadané pre hustenie  vnútornej pneumatiky a kolesa prevedené tak, aby bolo možné tlak vzduchu v pneumatike merať alebo upravovať zo strany vonkajšieho kolesa bez demontáže kolies alebo inak obtiažnej manipulácie. Náhradné pneumatiky musia byť nahustené najmenej na tlak zodpovedajúci najvyššiemu predpísanému husteniu pneumatík na vozidle.

(5) Plášte pneumatík nesmú mať na svojom vonkajšom obvode (oblasť koruny, ramena, boku a pätky plášťa) trhliny alebo poškodenia, ktoré obnažujú kostru alebo ju narušujú. Činná plocha plášťa pneumatiky v prevádzke musí mať po celom obvode a celej šírke  vrchného behúňa jasne viditeľný dezén s hĺbkou hlavných dezénových drážiek alebo zárezov u mopedov najmenej 1,0 mm a u vozidiel ostatných kategórií najmenej 1,6 mm. Hlavnými dezénovými drážkami sa rozumejú drážky opatrené indikátormi opotrebenia  (označné skratkou TWI).

(6) Vzájomný rozdiel vonkajších priemerov jednotlivých nezaťažených pneumatík na tiaž nápravy alebo v dvojitej montáži nesmie byť väčší ako 1,5 % vonkajšieho priemeru.

(7) Obnovené plášte pneumatík vozidiel kategórie M1 a ich prípojných vozidiel, dodaných na trh po 1. januári 2003 musia spĺňať požiadavky predpisu EHK č. 108 a musia byť podľa nej homologované. Obnovené plášte pneumatík vozidiel kategórie M2, M3, N a ich prípojných vozidiel, dodaných na trh od 1. júla 2002 musia spĺňať  požiadavky predpisu EHK č. 109 a musia byť podľa nej homologované.

(8) Obnovené plášte pneumatík nesmú byť použité na prednej náprave autobusov triedy II a triedy III (vozidlá kategórií M2 a M3) a ďalej nesmú byť použité na vozidlách pre prepravu nebezpečných nákladov, definovaných v časti 9 bodu 9. 1. 2 dohody ADR.

(9) Pneumatiky pro vozidlá kategórií M a N a ich prípojné vozidlá môžu byť opravované len odborne, pričom sa vychádza z doporučenej normy (napr. ČSN 63 1910, ČSN 63 1912, NSPP-01-93). Pre núdzový dojazd môžu byť prevedené opravy pomocov  schválených prípravkov aplikovaných vstrieknutím roztoku do pneumatiky alebo predvulkanizovanými opravnými materiálmi bez demontáže plášťa. Je neprípustné použitie duše do neopraveného bezdušového plášťa. Opravené plášte môžu byť použité v rovnakej alebo nižšej kategórii rýchlosti a nosnosti. Pri zmene kategórie rýchlosti alebo nosnosti musí byť pôvodné označenie odstránené a nahradené novým trvalým označením. Ak nie je možné po oprave použiť plášť  ako bezdušový, musí byť označenie TUBELESS na oboch bočniciach odstránené. Pripúšťa sa použitie duše v prípade drobných vpichov či drobných poškodení pätiek s následnou stratou tesnosti bezdušového plášťa.

(10) Drážky dezénu plášťov označených výrobcom pneumatík určených pre vozidlá kategórií M2, M3, N a ich prípojné vozidlá smú byť dodatočne prehĺbené len spôsobom predpísaným výrobcom pneumatík. Na oboch stranách bočnice pneumatiky musí byť vyznačený symbol Q - priemer krúžku je najmenej 20 mm alebo nápis "REGROOVABLE". Prehĺbovanie drážiek dezénu plášťa pneumatík osobných automobilov nie je dovolené. 

(11) Nie je dovolené používať pneumatiky s protišmykovými hrotmi pre všetky vozidlá, s výnimkou vozidiel záchrannej služby. Tento zákaz platí aj pre vozidlá v medzinárodnej prevádzke. 

(12) Na vozidlá sa môžu montovať protišmykové reťaze alebo obdobné zariadenia len schváleného typu, ktoré sú dodávané pri predaji s návodom k montáži a s uvedením rozmeru pneumatík, na ktoré môžu byť namontované.

(13) Na vozidle sa nesmú, s výnimkou núdzového dojazdu, súčasne použiť pneumatiky rôznych rozmerov a konštrukcií, ak pri schválení technickej spôsobilosti nie je stanovené inak. Na rovnakej náprave musia byť používané len rovnaké pneumatiky. Konštrukciou pneumatiky sa rozumie konštrukcia diagonálna, radiálna, zmiešaná (BIAS BELTED). Rovnakou pneumatikou sa rozumie pneumatika rovnakého rozmeru, konštrukcie, druhu dezénu a značky. Druhom dezénu pneumatiky sa rozumie dezén letný, dezén zimný, u ktorých je na bočnici pneumatiky označenie M+S alebo M.S alebo M/S alebo MS a terénny.