Stav objednávky x
Odhlásiť sa

1233 456 3981233 456 398

Často Kladené Otázky

 1. Aká smie byť minimálna hĺbka profilu? 
 2. Aké informácie existujú k výrobcovi príp. miestu výroby? 
 3. Aké staré sú ponúkané protektorované pneumatiky? 
 4. Ako dlho vydržia pneumatiky? 
 5. Ako sa majú pneumatiky uskladňovať? 
 6. Ako spoznám nehlučné pneumatiky? 
 7. Kde nájdem informácie ku kilometrickému priebehu pneumatík? 
 8. Kedy pneumatika praskne?
 9. Sú pneumatiky nové?
 1. Aká smie byť minimálna hĺbka profilu? 

  Už pri hĺbke profilu 4 mm sa priľnavosť pneumatiky na vozovke, hlavne za mokra, zreteľne znižuje. Pneumatiky môžu stratiť kontakt k vozovke, tak že nie je možné vozidlo riadiť a brzdiť. Preto nejazdite, prosím, s pneumatikami, ktoré dosiahli zákonne stanovenú minimálnu hĺbku profilu 1,6 mm. Letné pneumatiky by mali byť vymenené najneskôr pri dosiahnutí hĺbky profilu 2 až 2,5 mm, zimné pneumatiky už pri hĺbke profilu 4 mm. Hĺbka profilu sa meria na najnižšom bode drážky/cestičke podobné vyvýšenia ako aj zosilnenia na jazdnej ploche nie sú pri posúdení zohľadnené. Na celej strane pneumatiky je viackrát vyrytá skratka "TWI" (možné sú aj iné znaky). Pri pozorovaní smeru šípky je možné rozoznať, že v tejto oblasti profil nejde úplne do hĺbky. Dôvod: U profilu zjazdeného na (zákonne dovolených) 1,6 mm sú tieto miesta potom zreteľne rozoznateľné a nachádzajú sa na povrchu, stupeň opotrebenia je dosiahnutý. Tak ďaleko by to ale nemalo dôjsť: Testy ukazujú, že už pod ca. 3 mm priľnavosť, hlavne za mokra, zreteľne ubúda! 2. Aké informácie existujú k výrobcovi príp. miestu výroby? 

  Naše ponúkané pneumatiky odoberáme priamo od nemeckých výrobcov. Keďže ale výrobcovia v tuzemsku premiestnili z dôvodov nákladov ich produkciu čiastočne do iných krajín, nemôžeme poskytnúť záruku výroby v Nemecku. Všetky pneumatiky ale podliehajú prísnej európskej kontrolnej norme, ktorej predpokladom sú vysoké kvalitatívne štandardy. Pneumatiky, ktoré sú predávané v EÚ, musia spĺňať túto normu. Preukázané je to označením na bočnej stene pneumatiky symbolom "E" alebo "e". 3. Aké staré sú ponúkané protektorované pneumatiky? 

  Keďže vek pôvodnej pneumatiky po protektorovaní nie je možné zistiť, môže sa pre špecializovaný obchod pneumatík a vulkanizačné remeslo k posúdeniu životnosti protektorovanej pneumatiky použiť dátum jej výroby. Životnosť protektorovanej pneumatiky sa začína dátumom výroby a trvá, ako u nových pneumatík, maximálne 10 rokov. K informácii: Pre protektorované pneumatiky platia samozrejme rovnaké záručné a právne kritéria ako pre nové pneumatiky, začínajúc dátumom výroby príp. dátumom dodania spotrebiteľovi.   4. Ako dlho vydržia pneumatiky? 

  Zásadná životnosť pneumatiky je desať rokov. Pneumatika, odborne uskladnená jeden až päť rokov, zodpovedá špecifikácii novej pneumatiky. Pneumatiky starnú na základe fyzikálnych a chemických procesov. To platí aj pre nepoužité alebo málo použité pneumatiky. Aby sa tento proces stárnutia spomalil, primiešavajú sa do zmesí látky, ktoré zabraňujú výkon znižujúce chemické reakcie pomocou kyslíka a ozónu. Tým sa zaručuje, že aj pneumatiky, odborne uskladnené viac rokov, zodpovedajú špecifikácii novej pneumatiky a nie sú obmedzené vo svojej schopnosti použitia. Dbajte ale, prosím, na kilometrický priebeh pneumatík. Pri priemernom kilometrickom priebehu 44.000 km / rok by letné pneumatiky nemali byť používané dlhšie ako 3,5 roka a zimné pneumatiky maximálne 7 rokov (za predpokladu, že sú používané len počas zimnej sezóny).   5. Ako sa majú pneumatiky uskladňovať? 

  Pneumatiky bez diskov sa majú uskladňovať v zvislej polohe, kompletné kolesá poležiačky. Miesto uskladnenia by malo byť tmavé, chladné a suché. Dbajte, prosím, na to, aby pneumatiky neprišli do kontaktu s benzínom, olejom alebo masťou.   6. Ako spoznám nehlučné pneumatiky? 

  Na vnútornej a vonkajšej strane pneumatík sa nachádzajú jednotlivé gumové bloky. Ak sú tieto bloky asymetricky usporiadané a zárezy profilu z vonkajších strán nesiahajú do stredu, jedná sa o nehlučné pneumatiky. Na základe ich špeciálneho profilu a materiálu (mäkšia gumová zmes) sa optimalizuje valivý odpor, tak že sa hluk valenia pneumatiky značne zníži a klesá spotreba paliva vozidla.   7. Kde nájdem informácie ku kilometrickému priebehu pneumatík? 

  Kilometrický priebeh pneumatík žiaľ nie je možné všeobecne posúdiť, pretože závisia od rôznych faktorov, ako napríklad hmotnosti vozidla, vozovky a spôsobu jazdy. 8. Kedy pneumatika praskne?

  Táto otázka sa žiaľ všeobecne zodpovedať nedá.
  Častými príčinami sú:
  A) Jazda s nízkym tlakom vzduchu alebo s vysokou záťažou: Tu dochádza v trvalej prevádzke k zvýšenému rozbíjaniu a mieseniu a s tým spojeným termickým preťažením pneumatiky, v dôsledku čoho jednotlivé časti pneumatiky záťaž nevydržia. To sa môže prejaviť tým, že sa jazdná plocha náhle oddelí a pneumatika praskne.
  B) Prechádzanie cez prekážky (napr. vyvýšené hrany obrubníkov): Vonkajším vplyvom môže dôjsť k poškodeniam jednotlivých častí pneumatiky, ktoré sú čiastočne viditeľné (ako vypukliny a trhliny) alebo aj ktoré sa nedajú rozoznať, ak je postihnuté vnútro pneumatiky. Následkom môže byť ako v prípade A) odpadnutie jazdnej plochy príp. prasknutie pneumatiky. Ak sa ale so zasunutým predmetom pri vyššej záťaži (vysoké rýchlosti, ťažký náklad) jazdia dlhšie trasy, môže sa škoda rozšíriť. Možné následky: odpadnutie jazdnej plochy alebo prasknutie pneumatiky. Stručne povedané - pneumatika praskne, ak sa jej základná pevnosť zničí v dôsledku opísaných príčin. 9. Sú pneumatiky nové?

  Ponúkame výhradne nové pneumatiky z bežiacej výroby. Skladový tovar, ktorého vek presahuje 2 roky v porovnaní s tovarom DOT s rokom výroby, vyradzujeme. Z označenia DOT na bočnej strane pneumatiky môžete vyčítať kalendárny týždeň a taktiež rok výroby. Vezmite prosím na vedomie, že pri správnom skladovaní sa v priebehu času špecifické vlastnosti materiálu môžu zlepšiť, pretože gumová zmes pneumatík nie je okamžite vystavená zaťaženiam cestnej premávky a môže ďalej tvrdnúť. Podľa BRV (Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V.) platia pri správnom skladovaní pneumatiky do 3 rokov ako nepoužité a do 5 rokov ako nové.